คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น… ก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ 11


 

วันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2562 อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ก “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…..ก้าวไกลสู่สากล”  (The 11th National Academic Research Conference : Connecting Local Research to International Perspectives) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นั้นเป็นลำดับการนำเสนอของอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยเป็นโปสเตอร์ ในเรื่องการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา A study of satisfaction e-Learning in Bachelor Degree of Education Program in Buddhist Studies โดยมีรศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำโปสเตอร์นำเสนอ ณ อาคารวิทยาการจัดการ อาคาร 22 โดยมีผู้นำเสนอโปสเตอร์ จำนวน 26 เรื่อง ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรในอนาคต

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *